Оригинал

Parmenides
фрагмент #1

Parmenides, ed. J. Burnet, Platonis opera, vol. 2. Oxford:
Clarendon Press, 1901 (repr. 1967): St III.126a-166c.

фрагмент #2

<Рамка диалога 1: рассказ Кефала>

фрагмент #3

126а
     ᾿Επειδὴ ᾿Αθήναζε οἴκοθεν ἐκ Κλαζομενῶν ἀφικόμεθα,
κατ' ἀγορὰν ἐνετύχομεν ᾿Αδειμάντῳ τε καὶ Γλαύκωνι· καί
μου λαβόμενος τῆς χειρὸς ὁ ᾿Αδείμαντος, Χαῖρ', ἔφη, ὦ
Κέφαλε, καὶ εἴ του δέῃ τῶν τῇδε ὧν ἡμεῖς δυνατοί, φράζε.
     ᾿Αλλὰ μὲν δή, εἶπον ἐγώ, πάρειμί γε ἐπ' αὐτὸ τοῦτο,
δεησόμενος ὑμῶν.
     Λέγοις ἄν, ἔφη, τὴν δέησιν.

фрагмент #4

126b
     Καὶ ἐγὼ εἶπον· Τῷ ἀδελφῷ ὑμῶν τῷ ὁμομητρίῳ τί ἦν
ὄνομα; οὐ γὰρ μέμνημαι. παῖς δέ που ἦν, ὅτε τὸ πρότερον
ἐπεδήμησα δεῦρο ἐκ Κλαζομενῶν· πολὺς δὲ ἤδη χρόνος ἐξ
ἐκείνου. τῷ μὲν γὰρ πατρί, δοκῶ, Πυριλάμπης ὄνομα.
     Πάνυ γε, ἔφη.
     Αὐτῷ δέ γε;
     ᾿Αντιφῶν. ἀλλὰ τί μάλιστα πυνθάνῃ;
     Οἵδε, εἶπον ἐγώ, πολῖταί τ' ἐμοί εἰσι, μάλα φιλόσοφοι,
ἀκηκόασί τε ὅτι οὗτος ὁ ᾿Αντιφῶν Πυθοδώρῳ τινὶ Ζήνωνος

фрагмент #5

126c
ἑταίρῳ πολλὰ ἐντετύχηκε, καὶ τοὺς λόγους, οὕς ποτε Σω-
κράτης καὶ Ζήνων καὶ Παρμενίδης διελέχθησαν, πολλάκις
ἀκούσας τοῦ Πυθοδώρου ἀπομνημονεύει.  
     ᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγεις.
     Τούτων τοίνυν, εἶπον, δεόμεθα διακοῦσαι.
     ᾿Αλλ' οὐ χαλεπόν, ἔφη· μειράκιον γὰρ ὢν αὐτοὺς εὖ
μάλα διεμελέτησεν, ἐπεὶ νῦν γε κατὰ τὸν πάππον τε καὶ
ὁμώνυμον πρὸς ἱππικῇ τὰ πολλὰ διατρίβει. ἀλλ' εἰ δεῖ,
ἴωμεν παρ' αὐτόν· ἄρτι γὰρ ἐνθένδε οἴκαδε οἴχεται, οἰκεῖ δὲ
ἐγγὺς ἐν Μελίτῃ.

фрагмент #6

127a
     Ταῦτα εἰπόντες ἐβαδίζομεν, καὶ κατελάβομεν τὸν ᾿Αν-
τιφῶντα οἴκοι, χαλινόν τινα χαλκεῖ ἐκδιδόντα σκευάσαι·
ἐπειδὴ δὲ ἐκείνου ἀπηλλάγη οἵ τε ἀδελφοὶ ἔλεγον αὐτῷ
ὧν ἕνεκα παρεῖμεν, ἀνεγνώρισέν τέ με ἐκ τῆς προτέρας
ἐπιδημίας καί με ἠσπάζετο, καὶ δεομένων ἡμῶν διελθεῖν τοὺς
λόγους, τὸ μὲν πρῶτον ὤκνει—πολὺ γὰρ ἔφη ἔργον εἶναι—
ἔπειτα μέντοι διηγεῖτο.

Перевод

Перевод Ю.А. Шичалина
Парменид
фрагмент #1

Платон. Парменид. Перевод Ю.А. Шичалина

фрагмент #2

<Рамка диалога 1: рассказ Кефала >

фрагмент #3

126а
Когда мы прибыли в Афины из Клазомен, мы встретили на агоре Адиманта и Главкона , и Адимант, взяв меня за руку, сказал:  Мое почтение, Кефал, скажи, не можем ли быть чем-нибудь полезны тебе?
– Да именно ради вас я и здесь, – ответил я, – у меня к вам просьба.
– Пожалуйста, – сказал он, – расскажи о своей просьбе.

фрагмент #4

126b
Тогда я сказал: Не могу вспомнить, как звали вашего сводного брата по матери. Думаю, он был еще ребенком, когда я в первый раз приезжал сюда из Клазомен . С той поры прошло уже много времени, впрочем имя вашего отца, помнится, Пириламп.
– Верно, – сказал он.
– А брата…
 – Антифонт. Но что именно тебя интересует?
– Вместе со мной, – сказал я, – мои сограждане, весьма преданные философии; они слыхали, что Антифонт не раз встречался с неким Пифодором, товарищем Зенона,

фрагмент #5

126c и помнит ту беседу, которую некогда вели Сократ, Зенон и Парменид, поскольку он не раз слышал ее от Пифодора.
– Да, это верно, – сказал Адимант.
– Вот ее-то мы и хотели бы послушать.
– Это несложно, – сказал он, – еще юношей он как следует заучил ее, хотя теперь, как и его дед, тоже Антифон, он почти все время занят лошадьми. Но раз нужно, давай пойдем к нему: он недавно отправился отсюда домой, а живет неподалеку, в Мелите .

фрагмент #6

127a С этими словами мы отправились в путь и застали Антифонта дома: он отдавал уздечку  кузнецу в починку, и когда тот ушел, братья объяснили, зачем мы здесь, а он вспомнил меня по моему первому приезду, и радушно приветствовал. Но когда мы стали просить изложить нам ту беседу, он поначалу не соглашался, поскольку, мол, это непростая задача, но потом начал рассказывать.

 

Примечания:

Парменид - В диалоге воспроизводится беседа, которую на Великие Панафинеи в 450 году до н. э. вели в доме Пифидора, слушателя Зенона Элейского, 65-летний Парменид, 40-летний Зенон , 20-летний Сократ и юноша Аристотель (не имеющий отношения к одноимённому философу), впоследствии — один из тридцати тиранов.

Парменид - В диалоге воспроизводится беседа, которую на Великие Панафинеи в 450 году до н. э. вели в доме Пифидора, слушателя Зенона Элейского, 65-летний Парменид, 40-летний Зенон , 20-летний Сократ и юноша Аристотель (не имеющий отношения к одноимённому философу), впоследствии — один из тридцати тиранов.

Кефал (др.-греч. Κέφαλος) — Персонаж древнегреческой мифологии[1]. Сын Деиона или Деионея, сына Эола, царя Фокиды, и Диомеды[2]. Смешивается с сыном Гермеса[3]. Победил в стрельбе из пращи на играх в Аргосе (или в Иолке)[4].

Кефал (др.-греч. Κέφαλος) — Персонаж древнегреческой мифологии[1]. Сын Деиона или Деионея, сына Эола, царя Фокиды, и Диомеды[2]. Смешивается с сыном Гермеса[3]. Победил в стрельбе из пращи на играх в Аргосе (или в Иолке)[4].

δέησιν - 123123123

δέησιν - 123123123

127а - равились в путь и застали Антифонта дома: он отдавал уздечку  кузнецу в починку, и когда тот ушел, братья объяснили, зачем мы здесь, а он вспомнил меня по моему первому приезду, и радушно приветствовал. Но когда мы стали просить изложить нам ту беседу, он

127а - равились в путь и застали Антифонта дома: он отдавал уздечку  кузнецу в починку, и когда тот ушел, братья объяснили, зачем мы здесь, а он вспомнил меня по моему первому приезду, и радушно приветствовал. Но когда мы стали просить изложить нам ту беседу, он